Language switcher

Social

 

71. Изработка на основен проект за регулација на дел од Кочанска река – Општина Кочани

Име на проектот: 
„Изработка на основен проект за регулација на дел од Кочанска река – Општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани, општина Чешиново - Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.030.140,00

Реализиран (Да/Не): 
Да