Language switcher

Social

 

13. Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст-ЕТНО КУЌА

Име на проектот: 
Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст-ЕТНО КУЌА

Партнер:
Зрновци

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.258.141,00

Реализиран (Да/Не):
Да