45. „Формирање на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

Име на проектот: 
„Формирање на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

Партнери:
Министерството за локална самоуправа, Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) и  Центарот за развој на Источен плански регион

Финансирани од:

Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP)

Буџет на проектот во евра:
24.710,00

Реализиран (Да/Не): во тек на реализација

46. Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница

Име на проектот: 
„Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
14.237.864,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Интегрален извештај за спроведувањето на проектната активност (кликни тука за преземање)

 

Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

 

Извештај за состобјата со заштитните подрачја во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

Карта на еколошка сензитивност на сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

47. Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 - 2025

Име на проектот: 
„Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 - 2025“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
2.650.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Преземи: Студија (pdf) | Стратегија (pdf)

48. Извештај за стратегиска оценка на влијанието на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024) врз животната средина

Име на проектот: 
„Извештај за стратегиска оценка на влијанието на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024) врз животната средина“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
55.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземете: Извештај

49. Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)

Име на проектот: 
„Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)“

Партнери:
Пехчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.050.357,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

50. Санација и дислокација на десен колектор во село Оризари - Општина Кочани

Име на проектот: 
„Санација и дислокација на десен колектор во село Оризари - Општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.837.011,00  мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

51. Регулација на река Киселица - општина Пробиштип

Име на проектот: 
„Регулација на река Киселица - општина Пробиштип“

Партнери:
Општина Пробиштип

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.420.019,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

52. Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница

Име на проектот: 
„Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.235.324,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

53. Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја

Име на проектот: 
„Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.850.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Страница 3 од 10