63. Изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат Студенец- Двориште, општина Берово

Име на проектот: 
„Изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат Студенец-Двориште, општина Берово“

Партнери:
Општина Берово, Фармахем

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
1.530.518,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

64. Инвестиционо-техничка документација за сообраќајни проекти за општините во состав на Источниот плански регион

Име на проектот: 
„Инвестиционо-техничка документација за сообраќајни проекти за општините во состав на Источниот плански регион“

Партнери:
11 општини од ИПР

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.299.973,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

65. Изградба на локален пат од локален пат с. Врсаково – с. Судиќ до с. Д. Трогерци Мерка 321

Име на проектот: 
„Изградба на локален пат од локален пат с. Врсаково – с. Судиќ до с. Д. Трогерци“
Мерка 321

Партнери:
Општина Штип

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Штип

Буџет на проектот во денари:
30.760.939,45 

Реализиран (Да/Не): 
Да

66. Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион за општините Виница (450 км), Берово (1253 км) и Дечево (297 км) Мерка 323

Име на проектот: 
„Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион за општините Виница (450 км), Берово (1253 км) и Дечево (297 км)
Мерка 323“

Партнери:
 

Финансирани од:
 

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не): 
 

67. Реконструкција на мост с. Ратавица – с. Бунеш

Име на проектот: 
„Реконструкција на мост с. Ратавица-с. Бунеш“, општина Пробиштип

Партнери:
Општина Пробиштип

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Пробиштип

Буџет на проектот во денари:
3.909.094,67 

Реализиран (Да/Не): 
Да

68. Изработка на Урбанистички планови за села во Источниот плански регион Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево

Име на проектот: 
„Изработка на Урбанистички планови за села во Источниот плански регион Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево“

Партнери:
Општина Кочани, општина Карбинци, општина Македонска Каменица, општина Зрновци, општина Чешиново-Облешево и општина Пехчево

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево

Буџет на проектот во денари:
22.886.094,00 

Реализиран (Да/Не): 
Да

69. Заштита на животната средина преку изработка на инвестиционо-техничка документација за атмосферски води (Чешиново-Облешево)

Име на проектот: 
„Заштита на животната средина преку изработка на инвестиционо-техничка документација за атмосферски води (Чешиново-Облешево)“

Партнери:
 

Финансирани од:
 

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не): 
 

70. Подобрување на можноста за развој на спортско- рекреативниот и езерскиот туризам во Источниот плански регион на Р. Македонија (Беровско езеро, Езеро Градче и Езеро Калиманци)

Име на проектот: 
„Подобрување на можноста за развој на спортско- рекреативниот и езерскиот туризам во Источниот плански регион на Р. Македонија (Беровско езеро, Езеро Градче и Езеро Калиманци)“

Партнери:
Општина Берово, општина Македонска Каменица, општина Кочани и општина Зрновци.

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.059.640,00 

Реализиран (Да/Не): 
Да

.

71. Изработка на основен проект за регулација на дел од Кочанска река – Општина Кочани

Име на проектот: 
„Изработка на основен проект за регулација на дел од Кочанска река – Општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани, општина Чешиново - Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.030.140,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

Страница 5 од 10