14. Студија за формирање на регионален репро центар во подршка на сточарството

Име на проектот: 
Студија за формирање на регионален репро центар во подршка на сточарството

Партнер:
Чешиново-Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
733.450,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: брошура

15. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза I (прва)

Име на проектот: 
Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза I (прва)

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
6.255.370,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаер

16. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза II (втора)

Име на проектот: 
Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза II (втора)

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.409.701,00

Реализиран (Да/Не):
-

17. Студија за развој на Ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија

Име на проектот: 
Студија за развој на Ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија

Партнер:
Кочани, Пробиштип, Македонска Каменица

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.206.196,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: студија и флаер

18. Промотивен ден на регионот, Ден на градот 19 Декември-Св.Никола, општина Штип

Име на проектот: 
Промотивен ден на регионот, Ден на градот 19 Декември-Св.Никола, општина Штип

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
300.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да

19. Превземање технологии, знаења и искуства во собирање,чување, одржување и анализирање на општински и останати јавни податоци-Воспоставување на ГИС во ИПР

Име на проектот: 
Превземање технологии, знаења и искуства во собирање,чување, одржување и анализирање на општински и останати јавни податоци-Воспоставување на ГИС во ИПР

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ЦМСР / Р. Словенија

Буџет на проектот во денари:
12.400.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

2. Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани)

Име на проектот:
Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани)

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.384.780,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Превземете: флаер | студија

20. Заштита на населението во Источниот плански регион од заразни болести преку дезинсекција на возрасни комарци

Име на проектот: 
Заштита на населението во Источниот плански регион од заразни болести преку дезинсекција на возрасни комарци

Партнер:
8 општини од регионот - Штип, Кочани, Пробиштип, Виница, Берово, М.Каменица, Пехчево, Зрновци.

Финансирани од:
8 општини од регионот - Штип, Кочани, Пробиштип, Виница, Берово, М.Каменица, Пехчево, Зрновци.

Буџет на проектот во денари:
1.091.340,00

Реализиран (Да/Не):
Да

21. Воспоставување на Регионални Акциски Групи во ИПР

Име на проектот: 
Воспоставување на Регионални Акциски Групи во ИПР

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
196.800,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Страница 7 од 10