30. Програма за зачувување на природата во Македонија

Име на проектот: 
Програма за зачувување на природата во Македонија

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
263.940.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

31. Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с. Чифлик (1ва фаза)

Име на проектот: 
Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с. Чифлик (1ва фаза)

Партнер:
Пехчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
5.128.632,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

32. Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи I фаза

Име на проектот: 
Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи I фаза

Партнер:
Делчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.106.367,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

34. Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион КРЕАТИВА

Име на проектот: 
Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион КРЕАТИВА

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ / Штип

Буџет на проектот во денари:
27.675.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

35. Изградба на дом за стари и изнемоштени лица-техничка документација

Име на проектот: 
Изградба на дом за стари и изнемоштени лица-техничка документација

Партнер:
Кочани, Пробиштип

Финансирани од:
ГИЗ РЕД

Буџет на проектот во денари:
1.691.250,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

36. Уредување на Регионален СРЦ БРЕГАЛНИЦА со заштитно и парково зеленило

Име на проектот: 
Уредување на Регионален СРЦ БРЕГАЛНИЦА со заштитно и парково зеленило

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ГИЗ РЕД

Буџет на проектот во денари:
2.767.500,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

4. Физибилити Студија со идејни решенија за изградба на мали акумулации во месноста Арамиска чешма

Име на проектот: 
Физибилити Студија со идејни решенија за изградба на мали акумулации во месноста Арамиска чешма

Партнер:
Кочани, Пробиштип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.163.350,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: Студија | Флаер

5. Еко патека за поврзување на с. Лесново општина Пробиштип со с. Панталеј општина Кочани

Име на проектот: 
Еко патека за поврзување на с. Лесново општина Пробиштип со с. Панталеј општина Кочани

Партнер:
Пробиштип, Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.193.429,00

Реализиран (Да/Не):
Да

    

Страница 9 од 10