34. Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион КРЕАТИВА

Име на проектот: 
Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион КРЕАТИВА

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ / Штип

Буџет на проектот во денари:
27.675.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

35. Изградба на дом за стари и изнемоштени лица-техничка документација

Име на проектот: 
Изградба на дом за стари и изнемоштени лица-техничка документација

Партнер:
Кочани, Пробиштип

Финансирани од:
ГИЗ РЕД

Буџет на проектот во денари:
1.691.250,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

36. Уредување на Регионален СРЦ БРЕГАЛНИЦА со заштитно и парково зеленило

Име на проектот: 
Уредување на Регионален СРЦ БРЕГАЛНИЦА со заштитно и парково зеленило

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ГИЗ РЕД

Буџет на проектот во денари:
2.767.500,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

4. Физибилити Студија со идејни решенија за изградба на мали акумулации во месноста Арамиска чешма

Име на проектот: 
Физибилити Студија со идејни решенија за изградба на мали акумулации во месноста Арамиска чешма

Партнер:
Кочани, Пробиштип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.163.350,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: Студија | Флаер

5. Еко патека за поврзување на с. Лесново општина Пробиштип со с. Панталеј општина Кочани

Име на проектот: 
Еко патека за поврзување на с. Лесново општина Пробиштип со с. Панталеј општина Кочани

Партнер:
Пробиштип, Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.193.429,00

Реализиран (Да/Не):
Да

    

6. Физибилити студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка

Име на проектот: 
Физибилити студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка

Партнер:
Македонска каменица

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.425.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаер | студија

7. Колекторски систем с.Митрашинци, Берово ( I и II фаза)

Име на проектот: 
Колекторски систем с.Митрашинци, Берово  ( I и II фаза)

Партнер:
Берово

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.364.271,00

Реализиран (Да/Не):
Да

8. Сигнализација и сигналитика на туристичките локалитети во микрорегионот Пијанец-Малеш

Име на проектот: 
Колекторски систем с.Митрашинци, Берово  ( I и II фаза)

Партнер:
Берово, Пехчево, Делчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.151.824,00

Реализиран (Да/Не):

Да

Преземи: брошура

  

9. Асфалтирање на патен правец с.Панталеј-с.Рајчани со поврзување со с.Турско Рударе ( I и II фаза)

Име на проектот: 
Асфалтирање на патен правец с.Панталеј-с.Рајчани со поврзување со с.Турско Рударе ( I и II фаза)

Партнер:
Пробиштип, Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
8.533.560,00

Реализиран (Да/Не):
Да

   

Страница 10 од 10