86. Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани

Име на проектот: 
„Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани

Финансирани од:
АФПЗРР

Буџет на проектот во денари:
15.296.671,00 денари
Буџет Општина Кочани: 2.333.390,45 денари
Буџет АФПЗРР: 12.963.280,30 денари

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација

87. Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш фаза 2-општина Делчево

Име на проектот: 
„Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш фаза 2-општина Делчево“

Партнери:
Општина Делчево, Пехчево, Берово, Фармахем

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
2.657.800,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

89. Еко-етно парк “Чешиново-Облешево

Име на проектот: 
„Еко-етно парк “Чешиново-Облешево“

Партнери:
Општина Чешиново-Облешево, Фармахем

Финансирани од:
SDC, Општина Чешиново-Облешево

Буџет на проектот во денари:
7.328.696,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да