Плански документи

 1. Акционен План за 2020 година
 2. Финансиски План за 2020 година
 3. Годишен извештај за спроведување на Програмата за 2018 година
 4. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2018 година
 5. Акционен План за 2019 година
 6. Финансиски План за 2019 година
 7. Годишен извештај за спроведување на Програмата за 2017 година
 8. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2017 година
 9. Акционен План за 2018 година
 10. Финансиски План за 2018 година
 11. Годишен извештај за спроведување на Програмата за 2016 година
 12. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2016 година
 13. Акционен План за 2017 година
 14. Финансиски План за 2017 година
 15. Годишен извештај за спроведување на Програмата за 2015 година
 16. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2015 година
 17. Акционен План за 2016 година
 18. Финансиски План за 2016 година
 19. Програма за развој на Источен плански регион 2015-2019
 20. Акционен План за 2015 година
 21. Финансиски План за 2015 година
 22. Програма за развој на Источниот (Брегалнички) плански регион 2009-2014
 23. Стратегија за регионален развој на Република Македонија 2009-2019
 24. Акционен план за 2014 година
 25. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2013 година